چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی،مکانیزاسیون و تجهیزات آبیاری اصفهان سال 1394

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی،مکانیزاسیون و تجهیزات آبیاری اصفهان سال 1394